Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Activiteiten

Jongeren
Mikado heeft een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de relevantie van migratie-geschiedenis, culturele bagage en etnische identiteit in de zorg aan migrantenjongeren. Het perspectief en de beleving van de jongeren stonden steeds voorop. Welke ideeŽn hebben die zij over hun migratie(geschiedenis) naar Nederland? Ervaren zij moeilijkheden door het opgroeien in meerdere culturen, zoals identiteitsproblemen? En hoe beÔnvloedt hun achtergrond de relatie met de zorgverlener?

Inmiddels is er een Wegwijzer verschenen over jongeren, migratie en gezondheid. Deze Wegwijzer bevat praktische basisinformatie voor iedereen die werkt met ťn voor deze doelgroep. Naast beknopte achtergrondinformatie is er aandacht voor diagnostiek, welzijn, hulpzoekgedrag, zelfbeeld en identiteit. Klik hier voor meer informatie over de Wegwijzer.

Daarnaast is Mikado als adviseur betrokken bij het verder ontwikkelen van 'Allochtone vaders' en 'Taakspel', twee interventies voor migrantenjeugd. Dit project, onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), is een onderdeel van het ZonMw programma 'Diversiteit in het jeugdbeleid'.

Interculturele addenda bij Multidisciplinaire richtlijnen
Een Multidisciplinaire Richtlijn beschrijft per stoornis de aanbevolen handelwijze van professionals. Richtlijnen bevatten geen aanbevelingen en instructies voor interculturele zorg. In de praktijk doen migratie(geschiedenis), etnische en culturele verschillen er wel degelijk toe. Mikado ontwikkelt bij de richtlijnen zogenaamde interculturele addenda (bijsluiters).

Mikado ontwikkelde in 2008 een Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen een intercultureel addendum, door een commissie van experts onder leiding van Prof. dr. Joop de Jong (psychiater). Bestaande internationale kennis en expertise over angststoornissen in relatie tot cultuur, migratie en etniciteit is verzameld en gesystematiseerd. Het resultaat is een Intercultureel Addendum Angststoornissen.

In 2010 en 2011 is Mikado bezig met het intercultureel addendum Depressie.

Interculturele competenties
De afgelopen jaren is voor diverse beroepsgroepen een competentiegerichte kwalificatiestructuur ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is de beroepspraktijk; welke veranderingen zijn er in de zorg en welke consequenties heeft dit voor de vereiste bekwaamheden van de beroepsbeoefenaar?

In aansluiting hierop is Mikado in 2003 in samenwerking met Sander Kramer van de Universiteit Utrecht, GGZ Nederland en verschillende beroepsverenigingen gestart met ontwikkeling van interculturele competentieprofielen. Deze profielen beschrijven per beroepsgroep de bekwaamheden om op een adequate wijze te werken met een etnisch-cultureel pluriforme cliŽntenpopulatie. Kennis, vaardigheden en houding waren leidraad voor dit ontwikkeltraject, dat in 2004 resulteerde in interculturele competentieprofielen voor drie beroepsgroepen: gezondheidszorg-psychologen (gz-psychologen), psychiaters en verpleegkundigen in de GGZ.

Vervolgens hebben Mikado en Sander Kramer in samenwerking met opleidingsinstituten en zorginstellingen een vertaalslag gemaakt van de interculturele competenties naar de praktijk. Eind 2006 zijn de resultaten gepubliceerd in het rapport Nieuwsgierig blijven, Implementatie van de interculturele competenties in de GGZ.

Samenwerkingspartners waren Rino Noord-Holland, De Gelderse Roos (GGZ Zuid-Gelderland) en Universiteit Utrecht.

Chinese migranten
Bij Mikado komen veel vragen binnen over de omgang met Chinese migranten in de gezondheidszorg. Mikado ontwikkelde daarom een Wegwijzer over deze groep migranten met informatie over cultuur, omgangsvormen, ziektebeleving en zorg- en verwijsmogelijkheden. Hoewel het accent ligt op de geestelijke gezondheidszorg, is de wegwijzer ook zeer bruikbaar voor andere terreinen.

Al eerder verscheen voor de Chinese gemeenschap een brochure met informatie over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De speciaal samengestelde Chineestalige en Nederlandstalige brochure geeft informatie over gezondheidsklachten en verslavingsproblemen. Mensen vinden er informatie over wat zij kunnen doen aan deze klachten en waar zij hulp kunnen vinden. De brochure is niet alleen bedoeld voor mensen met psychische problemen, maar ook voor hun naaste omgeving. De brochure kan worden ingezet bij voorlichtingsactiviteiten zowel door Chinese als door Nederlandse instanties. Samenwerkingspartner bij de brochure is het Inspraak Orgaan Chinezen.

Voor meer informatie over een van deze thema's kunt u contact opnemen met info@mikadonet.nl

.

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.