Mantelzorgers verdwalen in woud van voorzieningen
Onbekendheid met het zorgaanbod, zo niet verstrikt raken in het web van aanvraagprocedures: mantelzorgers en hun patiënten hebben er op grote schaal mee te kampen. Rest hen niets dan hun toevlucht te zoeken tot zorgmakelaars en regeltjesdeskundigen?

Het zorg- en voorzieningenaanbod blijkt voor patiënten en hun mantelzorgers een doolhof te zijn. Al te vaak verdwalen zij in het woud van regeltjes of het niemandsland tussen de verschillende instellingen, zoals het gemeentelijk WMO-loket en het indicatieorgaan CIZ. "Het is ronduit een crime om je weg te vinden in voorzieningenland," aldus Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers.

Eén loket lijkt utopie
De inzichtelijkheid van het aanbod en de aanvraagprocedure is er met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet beter op geworden. Pogingen om alle voorzieningen bij één loket onder te brengen zijn her en der gestrand. Zo streefde de Friesland Zorgverzekeraar ernaar, in samenwerking met 31 Friese Gemeenten, burgers één loket te kunnen bieden voor de WMO (huishoudelijke hulp, gehandicaptenvoorzieningen) en de AWBZ (thuiszorg, ondersteuning). Helaas bleef het gewenste resultaat uit.

"Na drie jaar moeten we constateren dat we dit niet voor elkaar hebben gekregen", zegt programmamanager Han Westerhof. "Gemeenten en zorgverleners zijn vooral bezig met aanbestedingsprocedures in plaats van met het faciliteren van burgers."
De pogingen om de aanvraagprocedures te stroomlijnen zijn volgens Westerhof gestrand op financiering en regelgeving. "Elke gemeente en elk zorgkantoor maakt zijn eigen regels en er is zoveel onderling wantrouwen dat steeds nieuwe controleschakels worden ingebouwd."

Ook in de gemeente Utrecht bleek het loket nog erg ontoegankelijk voor burgers met nood en vragen, in het bijzonder voor allochtone vrouwen.

Te veel gedonder
Nico Bartels is mantelzorger en één van de velen die negatieve ervaringen hebben met eindeloze, ingewikkelde aanvraagprocedures. Uiteindelijk besloot hij af te zien van zijn recht op thuiszorg. Bartels: "Het was elk jaar zoveel gedonder om die aanvragen in te dienen, dat ik de zorg voor mijn vrouw zelf maar heb geregeld." En hij besluit: "Het probleem van de zogenoemde vraaggestuurde zorg is dat je er zo moeilijk om kan vragen als je het aanbod niet kent."

Mantelzorger Jolanda Mesquita (53) had geen idee van de mogelijkheden toen haar man zeven jaar geleden ziek werd. ‘Pas jaren later werd ik erop gewezen dat ik een persoonsgebonden budget (PGB) kon aanvragen.’ Het traject van het PBG werd een drama, met enorm veel administratieve rompslomp. Ze kreeg drie uurtjes per week huishoudelijke hulp toegekend, een een budget waarvan ze één dubbeltje overhield als haar eigen bijdrage eraf ging.

Onbekend aanbod
In het bijzonder is het aanbod onbekend onder veel allochtonen. Een voorbeeld is dat in ziekenhuizen regelmatig gehandicapte allochtone kinderen in een kinderwagen – die zij overduidelijk zijn ontgroeid – worden voortgeduwd, doordat de ouders niet weten hoe ze aan een rolstoel moeten komen. Een ander voorbeeld is een Turks-Amsterdamse vrouw die jaren haar gehandicapte kind drie trappen op haar rug omhoog droeg. De vrouw was er niet van op de hoogte dat ze een lift of zelfs een vervangende woning had kunnen aanvragen.

Adviseur voor allochtone mantelzorgers
Sommige ziekenhuizen hebben speciaal medewerkers aangetrokken die allochtonen moeten helpen met de aanvraag van voorzieningen. Chris van Holland, voor dit doel ingehuurd door het Academisch Medisch Centrum en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam spreekt van een 'oerwoud van regels' waarin zijn doelgroep zich bevindt. "Het is voor de gemiddelde burger al niet te begrijpen, voor allochtonen is het helemaal onoverkomelijk," zegt hij.

Eerder bleek al uit een verkennende studie van twee verpleegkundigen in het UMC Utrecht dat allochtone mantelzorgers niet goed op de hoogte zijn van basale informatie over ziekte, behandeling en voorzieningen.

Regeltjesdeskundigen
Arie Ouwerkerk, directeur van Mezzo, geeft een kritische noot bij de noodzaak tot het aantrekken van speciale adviseurs, zoals de Amsterdamse ziekenhuizen hebben gedaan. "Het nieuwe fenomeen zorgmakelaar is exemplarisch", zegt hij. "Het is fijn dat hij bestaat, maar het zegt wel iets dat er blijkbaar behoefte is aan een regeltjesdeskundige."

Bron: de Volkskrant / MikadoPublicatiedatum: 6 februari 2009 17:25 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.