Kennisplatform allochtone mantelzorgers gelanceerd in Rotterdam
Bijna één op de vijf mantelzorgers raakt overbelast door de zorg voor een familielid of bekende. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Vermoedelijk ligt dit cijfer nog hoger bij allochtone mantelzorgers. Om deze laatste groep te ondersteunen, is een kennisplatform opgericht.

Onderzoek toont aan dat allochtone mantelzorgers onder grote druk staan. Daaraan liggen meerdere factoren ten grondslag. Zo is zorgen voor een ander in veel niet-westerse culturen heel vanzelfsprekend. Het wordt van de mantelzorgers - vaak de dochters of schoondochters - verwacht. Een echte keuze is er niet. Om hulp vragen is bovendien not done. Tegelijkertijd zijn allochtone mantelzorgers over het algemeen onbekend met de diverse mogelijkheden om ondersteuning aan te vragen.

Oerwoud van regels
Die mogelijkheden tot ondersteuning zijn er in Nederland wel. Maar daarvoor moet men zich wel eerst een weg banen door een oerwoud van regels. Dat is voor veel autochtonen al lastig, laat staan voor veel allochtonen, vertelt Chris van Holland in de Volkskrant. Hij werkt voor het Academisch Medisch Centrum en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam om allochtone patiënten en hun mantelzorgers te helpen met het aanvragen van voorzieningen. Van Holland kent veel schrijnende situaties, zoals een Turkse vrouw die jarenlang haar gehandicapte kind drie trappen op haar rug omhoog droeg. Ze had geen idee dat ze een lift of een vervangende woning had kunnen aanvragen.

Expertmeeting
De problematiek van allochtone mantelzorgers is al langer een punt van aandacht. In 2007 organiseerde organisatieadviesbureau STOEL daarom een expertmeeting over mantelzorg door allochtonen. GGD Rijnmond deed toen de aanbeveling om een kennisplatform te ontwikkelen. STOEL werkte dit idee verder uit en zo ontstond het stedelijk kennisplatform allochtone mantelzorgers. Met als achterliggend idee dat het platform moet helpen om op structurele wijze overbelaste allochtone mantelzorgers te ondersteunen.

Uitwisselen van kennis
In Rotterdam – de regio waar het platform is ontstaan – zijn de afgelopen jaren meerdere projecten, gericht op de allochtone mantelzorger, ontwikkeld. STOEL stelde echter vast dat deze projecten een geďsoleerd bestaan leiden. Ze zijn niet bekend bij degenen die er profijt van kunnen hebben, en opgedane kennis en ervaring verdwijnt weer als het project is afgelopen. Het nieuwe kennisplatform wil daar verandering in brengen door deelnemers op informele wijze kennis met elkaar te laten maken en door het uitwisselen van ervaringen te faciliteren. STOEL hoopt zo te bereiken dat er een beter begrip van de problematiek ontstaat, er betere onderlinge contacten ontstaan en dat onderlinge ervaringen beter worden benut.

Brede vertegenwoordiging
STOEL hoopt dat álle betrokkenen mee gaan doen, zodat de 'gescheiden werelden' van professionele instellingen, zelforganisaties en intermediairs bij elkaar komen. Samen op zoek naar oplossingen, dat is het ideaal. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten achter de rug. Ongeveer 35 mensen deden mee. De eerste reacties waren positief en nog steeds melden deelnemers zich bij het kennisplatform aan. De eerste bijeenkomsten stonden in het teken van het vraagstuk hoe je allochtone mantelzorgers kunt bereiken en de problematiek van de jonge allochtone mantelzorger. STOEL hoopt de werkzaamheden te continueren met vier keer per jaar een bijeenkomst en in de nabije toekomst met een website en een nieuwsbrief.

Bron: STOEL, Mikado, Volkskrant, SCP. Foto: Vilans.Publicatiedatum: 27 februari 2009 14:41 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.