Gezondheidsbeleid moet nieuwe weg inslaan
Een ongezonde levensstijl is de grootste veroorzaker van ziekten in Nederland, en de sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn de laatste jaren toegenomen. Deze en meer conclusies zijn te lezen in het adviesrapport 'Buiten de gebaande paden', dat onlangs werd uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het openbaar bestuur.

Na roken, alcoholgebruik, ongezond eten en te weinig bewegen veroorzaken vooral slechte werkomstandigheden, ongelukken thuis en verkeersongevallen ziekte en sterfte in Nederland. Lagere sociaal-economische groepen Ė waaronder veel allochtonen Ė
leveren steeds meer gezonde levensjaren in ten opzichte van de hoger gepositioneerde. Via het rapport 'Buiten de gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid' roepen de drie raden het kabinet op om in zijn gezondheidsbeleid een nieuwe, intersectorale weg in te slaan.

Intersectoraal beleid
Er is nog veel gezondheidswinst mogelijk, maar er zijn dan wel maatregelen nodig op meer beleidsterreinen dan alleen Volksgezondheid, zo stelt het rapport. Gezondheid is namelijk niet uitsluitend te beÔnvloeden vanuit de zorgsector, maar soms beter vanuit Onderwijs, Arbeid, Lokaal Bestuur, Verkeer, Volkshuisvesting, Sport en Recreatie, FinanciŽn, Economische Zaken of Milieu.

Het adviesrapport gaat nader in op de eerstgenoemde drie beleidsterreinen: Onderwijs, Arbeid en Lokaal Bestuur. Op elk van deze terreinen zijn volgens de raden (nog onbenutte) interventies beschikbaar. Ook zien zij veel kansen voor gezondheidswinst door intersectoraal beleid uit te zetten. Er liggen volop kansen voor samenwerkingsverbanden tussen deze drie sectoren en de sector Volksgezondheid, ook al moet daar misschien eerst nog voldoende draagvlak voor worden gecreŽerd.

Aanknopingspunten onderwijs
Elk van de raden noemt een aantal concrete aanknopingspunten. Zo wil de Onderwijsraad veel meer aandacht voor het thema gezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor die leerlingen zou bijvoorbeeld een aantal uren bewegingsonderwijs verplicht moeten worden gesteld. Ook zou de overheid normen kunnen opstellen voor het binnenklimaat op scholen. Leerlingen van zorgopleidingen zouden meer en structureel les moeten krijgen in sociaal-economische (gezondheids)verschillen in samenhang met hun toekomstige beroepsuitoefening. Daarbij denkt de Onderwijsraad aan stages in achterstandswijken en aan lessen in communicatie met achterstandsgroepen.

Doelstellingen ziekenhuizen
Ook ziekenhuizen zouden volgens het adviesrapport doelstellingen moeten formuleren om sociaal-economische gezondheidsverschillen in hun regio terug te dringen. Daartoe zouden zij kunnen samenwerken met andere relevante partijen, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en GGD-en.

Verschil durven maken
De overheid richt zich te veel op verbetering van de gezondheid bij de hele bevolking, zo stelt het rapport, terwijl er dringend behoefte is aan maatregelen die gericht zijn op de armste groepen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Zo bedraagt het verschil in 'ervaren gezonde levensjaren' tussen hoog- en laagopgeleiden maar liefst 16 tot 19 jaar. Om dit verschil te verkleinen moet de overheid volgens de raden geen maatregelen treffen die voor alle burgers van toepassing zijn, maar juist 'verschil durven maken'. De gezondheidsongelijkheid kan alleen worden teruggedrongen door 'ongelijke maatregelen' te treffen, te beginnen met primaire maatregelen voor de armste groepen.

Voortrekkersrol
Volgens 'Buiten de gebaande paden' is er sinds de eeuwwisseling in Nederland maar weinig gebeurd om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Eerder trok ook Johan Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, deze conclusie Er zullen dan ook forse inspanningen nodig zijn om die draad weer op te pakken. De analyse en het pleidooi van de drie Raden sluiten tevens aan bij de conclusies van het congres Gekleurde gekte van 23 april en het jubileumboek 'Gekleurde gekte', dat Mikado dit jaar - ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van interculturele ggz Ė heeft uitgebracht. Ingleby, hoogleraar Interculturele psychologie aan de Universiteit Utrecht, stelt daarin bijvoorbeeld dat Nederland sinds 2003 zijn voortrekkersrol is kwijtgeraakt, omdat er niets meer gebeurde vanuit de overheid. "De overheid moet weer de regie pakken over interculturele zorg", vond ook Diana Monissen van het ministerie van VWS.

Bron: NRC, Mikado. Foto: Eveline Renaud. Publicatiedatum: 10 juni 2009 14:04 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.