Inspectie: 'Grote zorgen over nieuwe toetreders in de thuiszorgmarkt'
In de thuiszorgmarkt bestaat de laatste jaren een grote toename van nieuwe spelers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakte zich zorgen over de kwaliteit die deze nieuwkomers leveren en het risico daarvan voor de cliŽnten. Zij nam hierop een dertigtal debutanten onder de loep en trok een zorgwekkende conclusie: De zorgkwaliteit van 'niet-jaardocumentplichtige' thuiszorgorganisaties is zeer verontrustend.

Door toegenomen marktwerking en veranderde wet- en regelgeving zijn er de laatste jaren veel nieuwe thuiszorgaanbieders bijgekomen. Veel van die debutanten zijn 'niet-jaardocumentplichtig', wat betekent dat ze geen openbare verantwoording over de geleverde zorg hoeven af te leggen. Om de risico's voor hun cliŽnten in beeld te brengen, heeft de inspectie tussen september 2008 en mei 2009 dertig van deze organisaties bezocht. De resultaten staan opgetekend in het rapport 'Grote zorgen over nieuwe toetreders in de thuiszorgmarkt'.

Wťl onder 'Kwaliteitswet zorginstellingen'
Omdat niet alle zorgorganisaties registratieplicht hebben, zijn veel starters onbekend bij de inspectie. Daardoor is proactief toezicht onmogelijk. Wat in veel gevallen echter wťl op de nieuwkomers van toepassing is, is de 'Kwaliteitswet zorginstellingen'. Dat is het geval als aan twee criteria wordt voldaan: er moet sprake zijn van een georganiseerd verband ťn van geleverde zorg zoals omschreven in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Het maakt daarbij niet uit of de zorg particulier of op basis van persoonsgebonden budget (pgb) wordt gefinancierd.

Nieuwkomers opgespoord en getoetst
De stijging van het aantal nieuwe toetreders, de gebrekkige transparantie en mogelijke risico's voor cliŽnten vormden voor de inspectie aanleiding voor nader onderzoek. Daartoe werden de nieuwe thuiszorgaanbieders opgespoord via openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel en internet. Hieruit werden dertig organisaties uitgekozen, die vervolgens door de inspectie werden bezocht en getoetst op vier thema's: deskundigheid, medicatieveiligheid, naleving van verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers. Speciaal voor dit onderzoek werd een beoordelingskader ontwikkeld, gebaseerd op vier risicoscores.

Aard van de organisaties
De onderzochte organisaties bleken zeer divers in type en omvang, maar de gemeenschappelijke deler is het zorgaanbod: dat komt overeen met dat van de 'reguliere' thuiszorgorganisaties. Ook richten alle onderzochte nieuwkomers zich vooral op de doelgroep 'kwetsbare cliŽnt', aldus het rapport, een typering die nader wordt omschreven als 'van hoge leeftijd, chronisch ziek en veelal alleenstaand.' De aangeboden thuiszorg wordt voornamelijk gefinancierd uit pgb-gelden, terwijl ťťn op de drie organisaties ook zorg in natura levert voor ťťn of meerdere AWBZ-functies.

'Gekleurde' thuiszorg
Nieuwe toetreders boren nieuwe klantengroepen aan. Tot de getoetste nieuwkomers behoren ook enkele thuiszorgorganisaties 'voor en door migranten', waaronder Avicen en Hanimeli . Beide organisaties hebben als doel om thuiszorg te bieden aan oudere en zieke migranten. In een recente nieuwsbrief van Hanimeli blijkt hoe deze organisatie dat wil bereiken.

Conclusies
Het bleek bijna alle organisaties te ontbreken aan visie en beleid met betrekking tot deskundigheid en bekwaamheid van de medewerkers, zelfs waar het de uitvoering van risicovolle handelingen betreft. Werkoverleg en cliŽntbesprekingen vinden slechts bij de helft van de instellingen plaats en functioneringsgesprekken bijna helemaal niet. Ook op het gebied van medicatieveiligheid is er weinig geregeld. Verpleegkundige protocollen worden nauwelijks toegepast. Er wordt te veel naar eigen inzicht van de individuele Ė al dan niet geschoolde - zorgverlener gehandeld. Zorgdossiers, tot slot, werden weliswaar aangetroffen, maar de systematiek en het gebruik ervan laten bij de meeste thuiszorgorganisaties te wensen over.

'Hoog' tot 'zeer hoog' risico
Op ťťn na scoorden alle bezochte organisaties op ťťn of meerdere thema's een 'hoog' of 'zeer hoog' risico. Naar aanleiding van deze uitkomsten zegt de inspectie ernstig verontrust te zijn over de kwaliteit van zorg geleverd door de niet-jaardocumentplichtige thuiszorgaanbieders. Zij maakt zich zorgen over het feit dat de organisaties zich op het terrein van de thuiszorg begeven zonder voldoende gebleken kennis van zaken over kwaliteitseisen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert de inspectie de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om maatregelen te treffen.

Maatregelen
Ten eerste is het volgens de inspectie onvermijdelijk dat er eisen worden gesteld aan startende organisaties in de zorgmarkt. Ten tweede vraagt de inspectie zich af - omdat de kwaliteit van de geleverde zorg van de nieuwkomers ver beneden de maat is - of de huidige pgb-constructie wel geschikt is. Het basisprincipe van het pgb - namelijk dat degene die de zorg inkoopt ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit - zou niet moeten opgaan voor deze groep kwetsbare cliŽnten. Ten derde wil de inspectie dat de kwaliteit van Šlle organisaties die onder de Kwaliteitswet zorginstellingen vallen transparanter wordt. Daarmee doelt de inspectie vooral op een openbare jaarlijkse verantwoording.

Wie bereikt de nieuwe doelgroepen?
Thuiszorgorganisaties die zich (onder andere) richten op oudere en zieke migranten bereiken doelgroepen die door de reguliere thuiszorgorganisaties niet of nauwelijks worden bereikt. De inspectie heeft niet op dit criterium onderzocht. Dit laat onverlet dat nieuwe aanbieders aan kwaliteitseisen moeten voldoen.
De inspectie vraagt van de bezochte organisaties een plan van aanpak waarmee zij de kwaliteit van hun zorg voldoende laten aansluiten op de wettelijke maatstaven.

Misbruik van kwetsbare doelgroepen
Niet meer in het onderzoek betrokken was de vorig jaar failliet verklaarde thuiszorgorganisatie op islamitische grondslag UenZo. Deze was in 2003 begonnen in Rotterdam en later in andere steden.
In maart 2008 heeft het Openbaar Ministerie huiszoeking laten doen in kantoren en woonhuizen van UenZo. Vier bestuurders van UenZo zijn aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met pgbís en zorg in natura.

Nagekomen bericht: IGZ beveelt sluiting thuiszorgorganisatie Lida
Op 30 oktober 2009 beval de inspectie de sluiting van thuiszorg Lida. Deze is een van de dertig nieuwe aanbieders uit het IGZ onderzoek. Volgens de website levert Lida 'kwaliteit van zorg met respect voor elke levensovertuiging en rekening houdend met uw culturele achtergrond.' Volgens de inspectie voldoet Lida niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg, waardoor ernstige risico's ontstaan voor cliŽnten.

Bron: igz.nl, MikadoPublicatiedatum: 24 juli 2009 13:20 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.