Onderzoek: copingstrategieën tweede generatie migranten
Hoe komt het dat bepaalde groepen immigranten een verhoogde kans op psychische klachten hebben? Waarom hebben sommigen van hen hier wel en anderen geen last van - wat zijn effectieve copingstrategieën? Om antwoorden op deze vragen te vinden zette GGD Amsterdam een onderzoek op onder tweede generatie migranten met een Marokkaanse of Surinaamse achtergrond. Mikado sprak met Annemarijn Schaap, één van de onderzoekers.

"Ben je een Amsterdammer tussen de 20 en 30 jaar oud? Komen je ouders uit Marokko of Suriname of ben je zelf op jonge leeftijd naar Nederland gekomen? Dan is de GGD Amsterdam op zoek naar jou." Onder meer via een flyer met deze oproep, verspreid op festivals, scholen en in buurthuizen, proberen de onderzoekers voldoende respondenten te werven. Dat blijkt echter lastiger dan voorzien. Inmiddels is het onderzoeksterrein daarom uitgebreid tot de hele randstad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door eerdergenoemde Annemarijn Schaap en Gwen van Husen, beiden antropoloog.

Copingstrategieën
"Het onderzoek richt zich op de copingstrategieën van tweede generatie migranten met een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond en de gevolgen hiervan op hun psychisch welbevinden," vertelt Annemarijn. Onder coping verstaat zij 'cognitieve en gedragsmatige strategieën die mensen toepassen om met probleemsituaties om te gaan' (definitie van Lazarus en Folkman, 1984). "Simpel gezegd gaat het om de manier waarop mensen omgaan met en reageren op problemen of spanningen die zij tegen kunnen komen," licht ze toe.

Verhoogd risico Marokkanen en Surinamers
Aanleiding voor het onderzoek vormden de resultaten uit een eerder onderzoek, waaruit bleek dat Marokkanen en Surinamers een verhoogd risico lopen om psychische klachten te ontwikkelen. Annemarijn: "Dat verhoogde risico geldt voor méér etnische groepen in Nederland, maar dit onderzoek richt zich specifiek op deze twee groepen." De resultaten van het voorgaande onderzoek staan beschreven in het rapport 'Stemmings- en angststoornissen in Amsterdam: verschillen in voorkomen en zorggebruik naar Etniciteit', dat gebaseerd is op de Amsterdamse Gezondheids Monitor (2004).

Voorkomen én genezen
"Omdat niet iederéén in deze groepen psychische klachten ervaart, is het de vraag waarom sommige mensen hier wel en anderen géén last van hebben," legt Annemarijn uit. "We willen van de respondenten weten hoe zij het leven in twee culturen ervaren en hoe zij omgaan met eventuele spanningen die daaruit voortkomen. Met de informatie die het nieuwe onderzoek zal opleveren kunnen klachten mogelijk worden voorkomen. Ook kan de hulpverlening aan mensen die wél klachten ervaren mogelijk worden verbeterd." Het onderzoek zal naar verwachting in januari 2010 worden afgerond.

Interview
De onderzoekers streven naar minimaal veertig respondenten uit beide groepen. In een interview beantwoorden zij vragen als: Heeft het feit dat je een kind bent van migranten invloed op wie je nu bent? Ervaar je spanningen in de verschillende domeinen waar je je in begeeft? (bijvoorbeeld op je werk, bij je familie enz). Zo ja, hoe ga je met deze spanningen om? Inmiddels zijn ongeveer tien Marokkanen en tien Surinamers geïnterviewd en wordt hard gezocht naar méér respondenten. Annemarijn: "Omdat we tot nu toe vooral mensen hebben bereikt die géén psychische klachten hebben, zijn ook cliënten uit de GGZ van harte welkom om deel te nemen."

Oproep
Kent u mensen die tot de doelgroep behoren (dit kunnen dus GGZ-cliënten zijn) en mee zouden willen doen aan het onderzoek? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Annemarijn Schaap of Gwen Husen.

Deelname aan het onderzoek bestaat uit een eenmalig interview van ongeveer een uur. Het kan zowel bij de respondenten thuis of bij de GGD plaatsvinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Als bedankje ontvangen de deelnemers aan het onderzoek een VVV-bon van € 25,-.

 Publicatiedatum: 12 augustus 2009 13:35 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.