Twee expertisecentra jeugd met dossiers diversiteit online
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM / Centrum Jeugdgezondheid hebben ieder een dossier over diversiteit op hun website geplaatst. Bij het NJi kunnen professionals in zorg, welzijn en onderwijs terecht voor informatie over ontwikkelingstimulering, preventie en hulp bij beginnende opgroei- en opvoedproblemen van jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond. Het RIVM heeft informatie opgenomen over gezondheid van allochtone jeugdigen.

Bijna een kwart van alle kinderen en jongeren tot 25 jaar heeft een migratieachtergrond, In de grote steden betreft het ongeveer de helft van alle jeugdigen. Om hen dezelfde kansen te geven als hun autochtone leeftijdsgenoten zijn extra inspanningen nodig, vinden het NJi en het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM. De nieuwe dossiers over diversiteit moet daaraan een steentje bijdragen. Het is een makkelijke ingang tot informatie.

Nederlands Jeugdbeleid
Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen op een goede en evenwichtige ontwikkeling. Dat is het grondprincipe van het Nederlandse jeugdbeleid. Migrantenkinderen weten echter net als hun ouders te weinig van de mogelijkheden die jeugdvoorzieningen bieden. Daarnaast zijn die voorzieningen vaak onvoldoende toegesneden op hun hulpvragen en achtergrond. Ook worden eventuele problemen lang niet altijd vroegtijdig gesignaleerd en verholpen. Migrantenkinderen verlaten verhoudingsgewijs vaker het onderwijs zonder diploma en zijn oververtegenwoordigd in de zware jeugdzorg. Hun ouders maken minder gebruik van opvoedingsondersteuning terwijl ze aangeven dat ze daar wel behoefte aan hebben.

Kennis op een rijtje
Om meer jongeren in deze doelgroepen te bereiken en effectief te helpen, is het noodzakelijk dat professionals meer kennis in huis hebben over de gevolgen van migratie op opgroeien en opvoeden. Ze moeten bovendien meer weten over bereik, behoud en effectiviteit van hun aanbod voor migrantengroepen. Om die redenen is het nieuwe NJi-dossier in het leven geroepen. De nadruk ligt daarbij op preventieve ontwikkelingsstimulering van migrantenjeugd en op het voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen met opgroeien en opvoeden. Hulp en zorg bij zwaardere problemen valt buiten het kader van het dossier.

Focus op effectieve interventies
Op dit moment staat er informatie in het dossier over de invloed van migratie op opgroeien en opvoeden, veel voorkomende problemen bij migrantengroepen, wat wel en niet werkt bij migrantenjeugd, de toepasbaarheid en effectiviteit van instrumenten en interventies voor migrantengroepen. Het NJi hanteert hoge standaarden waar het de opname van informatie in de online dossiers betreft. Daardoor worden hoofdzakelijk effectieve interventies opgenomen in het dossier: goed onderbouwde, onderzochte en bewezen effectieve interventies. In het dossier is minder aandacht voor good practices en kansrijke nieuwe initiatieven, die (nog) niet aan deze standaarden voldoen.

Jeugdgezondheid
Het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM heeft het thema etnische diversiteit in de jeugdgezondheidszorg toegevoegd aan het webportaal Jeugdgezondheid. Het thema maakt de wetenschappelijke - kennis over de gezondheid van allochtone kinderen in Nederland beter toegankelijk. Op de website staat samenvattende informatie over bijvoorbeeld geboortegewicht, borst-/flesvoeding, opvoeding en spraaktaalontwikkeling. Daarnaast komen gegevens over specifieke aandoeningen en psychosociale ontwikkeling aan bod.

In ontwikkeling
De beide dossiers zijn nog in ontwikkeling. Ze zijn tot stand gekomen in het kader van het onderzoeksprogramma Diversiteit in het Jeugdbeleid van ZonMw. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries voor Jeugd en Gezin en van Wonen, Wijken en Integratie en loopt van 2009 tot 2012. Nieuwe kennis die dit programma oplevert, wordt in de dossiers opgenomen. Daarnaast vindt met tal van organisaties, waaronder Mikado, uitwisseling van kennis en informatie plaats. Het is daarom de moeite waard om regelmatig de online dossiers te checken op nieuwe informatie.

Bron: Mikado, NJi, RIVM/Centrum JeugdgezondheidPublicatiedatum: 29 januari 2010 14:19 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.