Hiv-geÔnfecteerde migranten minder therapietrouw
Allochtone patiŽnten met hiv zijn minder therapietrouw dan autochtone hiv-patiŽnten. Immigranten hebben vaker last van hiv-stigma en depressie, bekende risicofactoren voor therapietrouw. Ook hebben ze meer twijfels over nut en noodzaak van cART medicatie dan autochtone hiv-patiŽnten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marion de Boer. Zij promoveerde op 12 mei op dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam.

De Boers hoofddoel was te onderzoeken in hoeverre de kwaliteit van leven, hiv-stigma, depressie en opvattingen over medicatie de therapietrouw en daarmee uitkomst van de behandeling beÔnvloeden onder hiv-geÔnfecteerde patiŽnten in Nederland. Een bijkomend doel was een vergelijking te maken tussen therapietrouw en behandelingsuitkomst van allochtone en autochtone hiv geÔnfecteerde patiŽnten. De herkomst van de migranten in dit onderzoek was met name Surinaams, Antilliaans en Afrikaans (de zogenaamde Sub-Sahara Afrikanen).

Risicofactoren
Migranten hebben een lagere kwaliteit van leven en hun behandeling slaat minder vaak aan. Deze slechte levenskwaliteit heeft een negatieve weerslag op therapietrouw en vergroot de kans op overlijden. Hiv-stigma en depressie zijn bekende risicofactoren voor therapieontrouw. Beide risicofactoren zijn hoger onder allochtone patiŽnten. Daarnaast spelen opvattingen over medicatie een belangrijke rol in therapietrouw. Bij allochtone patiŽnten bestaan meer twijfels over de nadelige effecten van cART medicatie (combinatie antiretrovirale therapie) in vergelijking met autochtone patiŽnten. Zorgen om bijwerkingen van cART kunnen de therapietrouw verminderen. Deze verschillende factoren, die een nadelig effect kunnen hebben op therapietrouw onder allochtone hiv-geÔnfecteerde patiŽnten, zijn nooit eerder in een samenhangend model onderzocht.

Sociaal wenselijk
De mate van therapietrouw werd op twee manieren gemeten: via zelfrapportage en afhaalgegevens van de apotheek. Zelfrapportage van therapietrouw bleek minder betrouwbaar, omdat er sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven. De Boer merkt op dat er meer onderzoek nodig is om na te gaan hoe de vertekening van de meetgegevens door sociaal wenselijke antwoorden over therapietrouw aan cART gereduceerd kan worden.

Apotheekgegevens betrouwbaar
Het meten van therapietrouw op basis van apotheekgegevens bleek betrouwbaar, daar hangt ook de uitkomst van de behandeling mee samen. Over een periode van 90 dagen voorafgaande aan een viral load meting werden afhaalgegevens van de apotheek gemeten. Op basis van deze metingen werd de therapietrouw vastgesteld. Plasma viral load werd als detecteerbaar beschouwd bij >40 kopieŽn/ml bloed. Daarnaast werd bekeken of patiŽnten virologisch faalden. Uit deze gegevens bleek dat allochtone patiŽnten die hiv-geÔnfecteerd zijn vaker therapieontrouw zijn en een hogere viral load hebben dan autochtone patiŽnten.

Hiv-stigma
Aangezien hiv-stigma de therapietrouw nadelig kan beÔnvloeden, onderzocht de Boer of hiv-geÔnfecteerde allochtonen vaker hiv-stigma rapporteerden dan autochtone patiŽnten. In het THETRHA-onderzoek (Onderzoek naar TherapieTRouw Haart) werden 201 hiv-geÔnfecteerde migranten en autochtone patiŽnten geÔnterviewd over psychosociale risicofactoren voor therapieontrouw. Hierbij werden twee subschalen van de Berger hiv-stigma schaal gebruikt, namelijk personalized stigma en disclosure concerns. Personalized stigma heeft betrekking op de gevoelens en consequenties van het gegeven dat anderen op de hoogte zijn van het hiv-geÔnfecteerd zijn. Disclosure concerns betreft de zorgen over de openbaarmaking van de ziekte. Zoals verwacht, was personalized stigma significant hoger bij hiv-geÔnfecteerde migranten dan bij autochtone patiŽnten. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat het type hiv-stigma en de consequenties daarvan kunnen variŽren onder verschillende groepen.

'Stel je voor datÖ'
In het THETRHA-onderzoek werd De Berger hiv-stigma schaal voor het eerst gebruikt onder immigranten in West-Europa. Om deze reden bekeek De Boer eerst of de vragenlijst geschikt was voor immigranten. Zij bleken vaker uitleg nodig te hebben over de verschillende vragen dan autochtone patiŽnten, maar de vragenlijst had voldoende interne consistentie. Opvallend was het relatief hoge percentage allochtone patiŽnten dat ťťn of meerdere vragen niet kon beantwoorden. Zij bleken moeite te hebben met hypothetische vragen over hun ervaring met hiv-stigma.

Concluderend
De Boer komt tot de conclusie dat kwaliteit van leven, depressie, hiv-stigma en opvattingen over medicatie de therapietrouw bij allochtone hiv-patiŽnten nadelig kan beÔnvloeden. Hiv en depressie komen vaker voor bij allochtone hiv geÔnfecteerde patiŽnten. Hiv-stigma voorspelt een significant mindere therapietrouw en depressie voorspelt onafhankelijk van de therapietrouw een aanwijsbare viral load. Deze resultaten suggereren dat hiv-stigma en depressie belangrijke interventiepunten zouden kunnen zijn om therapietrouw te bevorderen en virologisch falen te verminderen. 'Het is echter duidelijk dat toekomstig onderzoek nodig is om zulke interventies te evalueren in termen van verlaging van het risico op therapieontrouw en virologisch falen,' aldus De Boer.

Bron: UvA, Nederlandse samenvatting 'Combination antiretroviral therapy among immigrant and indigenous hiv infected patients: quality of life and treatment adherence'Publicatiedatum: 8 juli 2011 15:24 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.