Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

De Reinier van Arkel groep

“Een cultuursensitieve benadering in diagnostiek en behandeling is voor iedere cliënt van belang.”


De Reinier van Arkel groep is al meer dan vijf eeuwen een gespecialiseerde zorgaanbieder voor mensen met ernstig complexe psychiatrische en psychologische problematiek in de regio Noord-Brabant en Gelderland. Daarnaast biedt de Reinier van Arkel groep specialistische zorg waar cliënten vanuit het hele land terecht kunnen, in de vorm van crisisinterventie, ambulante individuele en groepsbehandeling, dagbehandeling, ambulante thuisbegeleiding, beschermde woonvormen en mogelijkheden voor klinische zorg. Ook de partner en/of familie van cliënten chopard superfast replica watches krijgen ondersteuning in gerichte mantelzorgcursussen. Tot slot biedt de Reinier van Arkel groep consultatie aan huisartsen, maatschappelijk werk en andere eerstelijnsvoorzieningen. Mikado vroeg Reinier van Arkel naar haar visie op interculturalisatie.

Onderdeel van het reguliere zorgaanbod
Reinier van Arkel groep kiest voor een instellingsgewijze benadering voor hulpverlening aan allochtone cliënten: diversiteit is onderdeel van het reguliere zorgaanbod. Van iedere hulpverlener wordt daarom een cultuursensitieve houding verwacht. Door scholing en supervisie wordt ernaar gestreefd hulpverleners cultuurcompetent te maken. Zo wil de Reinier van Arkel groep de drempel, die allochtonen in deze regio ervaren om zich aan te melden bij de GGz, verlagen.

Projectteam Cultureel Competent
Om het interculturalisatiebeleid hoog in het vaandel te houden, is het projectteam Cultureel Competent opgericht. Het team, bestaande uit een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een systeemtherapeut, houdt zich op dit moment vooral bezig met het ontwikkelen van beleid en kennisbevordering. Medewerkers van de organisatie kunnen met al hun vragen rondom interculturalisatie terecht bij een consultatieteam, dat is voortgekomen uit het projectteam.

Cursus Culturele Competentie
In 2010 is de Reinier van Arkel groep gestart met de cursus ‘Culturele Competentie’. Het doel van deze cursus is dat hulpverleners zich bewust worden van cultuur en culturele aspecten binnen de hulpverlening en werken aan interculturele kennis, houding en vaardigheden. Reflectie op de eigen culturele normen en waarden, die van de client en werken in een multiculturele setting, zijn belangrijke thema’s. Net als de bereidheid relaties aan te gaan met cultureel anderen en zich in hen willen verplaatsen.

Groepsbehandeling gericht op cultureel anderen
Regelmatig worden allochtone vrouwen aangemeld met depressieve klachten en onbegrepen lichamelijke klachten. Zij hebben vaak al een langdurig traject achter de rug, zonder dat een medische verklaring is gevonden. Voor deze groep, heeft de Reinier van Arkel groep een module ‘interculturele vrouwengroep’ ontwikkeld. In deze groep is niet alleen aandacht voor de depressieve en psychosomatische klachten, maar juist ook voor culturele factoren en migratie. Door middel van psychotherapie en creatieve therapie, waarin gebruik wordt gemaakt van lichaamsgericht werken, drama, handvaardigheid en creativiteit, worden de deelnemers weer in hun kracht gezet. Een groep voor allochtone mannen wordt eveneens ontwikkeld. Daarnaast geeft de Reinier van Arkel groep de module ‘Lichte dagen, Donkere dagen’.

Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC)
Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland is het interculturele onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum van de Reinier van Arkel groep. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen, de grootste groep, veteranen en mensen met traumatische ervaringen in de kindertijd. Bij diagnose en behandeling houdt het PTC rekening met de context waarin de klachten zijn ontstaan en met de huidige levensomstandigheden van cliënten. Kennis over de achtergrond van de cultuur en land van herkomst is hierbij heel belangrijk. Het centrum verspreidt de kennis op het gebied van traumatologie en transculturele psychiatrie zowel binnen de eigen organisatie, als daarbuiten.

Team Esperanto
Voor allochtone kinderen, jeugdigen en hun gezinnen bij wie ernstige zorgen bestaan over gedrag, ontwikkeling, gevoelens en omgang met anderen, is het team Esperanto. De medewerkers van team Esperanto helpen en ondersteunen het kind, het gezin maar bijvoorbeeld ook leerkrachten door te kijken hoe de zorgen kunnen afnemen. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de culturele achtergrond.

Personeelsbeleid
De Reinier van Arkel groep streeft naar diversiteit in de opbouw van haar personeel, zodat het aangaan van contacten met cultureel anderen en daardoor het zelf doorleven van diversiteit al vorm krijgt binnen de collegiale samenwerking.

Contact
Voor meer informatie over interculturalisatie bij de Reinier van Arkel groep kunt u per mail contact opnemen met het projectteam ‘Cultureel Competent’. Contactpersoon is Helma Cissen, systeemtherapeut en lid van het projectteam.

website: www.rvagroep.nl

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.