Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

de Bascule

ďAlert blijven is noodzakelijkĒ


De Bascule is een academisch centrum Breguet Replica Watches voor kinder- en jeugdpsychiatrie gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, hun ouders en verzorgers. Door een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk biedt de Bascule een wetenschappelijk verantwoorde behandeling, ondersteuning en onderwijs, waarbij het centrum op flexibele wijze inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Mikado vroeg de Bascule
naar haar visie op interculturalisatie.

Wisseltrofee
Interculturele zorg is sinds 2002 een belangrijk rolex replica watches peiler van het beleid binnen de Bascule. In 2005 ontving het centrum hiervoor een aanmoedigingsprijs vanuit het ZIP (Zorg en Intercultureel Personeel) project van de Sigra in Amsterdam. In 2007 ontving de Bascule de landelijke wisseltrofee voor interculturalisatie in de GGZ. Het centrum richt zich op kinderen uit alle bevolkingslagen. Hierbij wil het centrum grensverleggend te werk gaan met een structureel behandelaanbod voor doelgroepen die tot dusver onvoldoende werden geholpen.

Actief op zoek
In Amsterdam, de thuishaven van De Bascule, heeft 66 procent van de jongeren tot 19 jaar een migrantenachtergrond. In 2004 constateerde het centrum dat deze groep kinderen en jongeren oververtegenwoordigd was binnen de afdelingen met gedwongen opname. Op afdelingen waar meer sprake was van onderzoek of behandeling op vrijwillige basis, bleef het aantal allochtone jongeren en kinderen ver achter in verhouding tot hun bevolkingsaandeel binnen de stad. Daarom besloot het centrum actief op zoek te gaan naar allochtone cliŽnten. Niet alleen de toegankelijkheid moest worden vergroot maar ook de kwaliteit van de behandeling. Volgens de Bascule is een cultuursensitieve houding van het personeel nodig, net zoals een divers samengesteld personeelsbestand. Ook moesten bepaalde behandelprogrammaís worden aangepast, evenals het wetenschappelijk onderzoek.

Draagvlak
Anno 2008 heeft het interculturalisatiebeleid van de Bascule al behoorlijk wat vruchten afgeworpen. Er is in de organisatie een draagvlak voor het thema ontstaan. Ook het management is gecommitteerd en getraind. Veel medewerkers zijn geboeid door het onderwerp en zeggen dat ze zich meer bewust worden van culturele vanzelfsprekendheden. Meer medewerkers stellen vragen over bijscholing, deskundigheidsbevordering, en het gebruik van tolken. Er is een bijscholing ontwikkeld voor psychodiagnosten over het gebruik van psychologische testen bij migrantenkinderen. Ook is er een interne pool van medewerkers die een basiscursus culturele sensitiviteit kunnen geven, gericht op het verwerven van interculturele competenties. Opleidingen waaraan de Bascule meewerkt breiden hun curriculum uit ten aanzien van interculturalisatie.

Sociale kaart
Het aantal cliŽnten van allochtone komaf is inmiddels groeiende bij de Bascule, ook bij het vrijwillige behandelaanbod. Er wordt meer outreachend gewerkt door op huisbezoek of naar scholen te gaan en het centrum hanteert een sociale kaart van migrantenorganisaties in Amsterdam. Ook heeft de Bascule contacten met allochtone zelfhulpgroepen, religieuze organisaties en migrantengroepen in de wijk en allochtone studentengroepen. Dit netwerk aan relaties verschaft de organisatie beter zicht op multicultureel Amsterdam. orologi replica rolex

Zichtbaarheid
Het is belangrijk niet alleen te praten met mensen op hoge posities maar juist contact te leggen met mensen die dicht bij de jongeren staan en goed zicht hebben op wat er leeft. Door deel te nemen aan debatten en maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld in de verschillende stadsdelen, werkt het centrum aan haar zichtbaarheid als sleutelpartij op gebied van interculturele zorgverlening voor kinderen en jeugd. Dit heeft een positieve uitstraling naar cliŽnten en potentiŽle medewerkers, en ook naar financiers en opdrachtgevers zoals verzekeraars en de gemeente.

Speerpunten
De Bascule heeft in 2007 het HKZ certificaat behaald. Met dit keurmerk voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan eisen die vanuit de sector, door financiers, patiŽnten/consumenten en de overheid worden gesteld. Een van de belangrijkste speerpunten is werken aan de interculturalistatie van de HZK eisen en deze vervolgens in de verschillende clusters door te voeren. Dit betekent actie op het gebied van meertalige folders, aanpassingen op de website en in de dossiers. Andere beleidsspeerpunten zijn intercultureel personeelsbeleid, de opening van transculturele jeugd-GGZ-posten in de wijk, het meten van klanttevredenheid, deelname aan een landelijk initiatief voor E-hulp aan allochtone jongeren, het berekenen van zorgzwaarte van allochtone cliŽnten en het in kaart brengen van drop-out.

Trots en alert
Allochtone cliŽnten die het centrum vast weet te houden waarderen de zorg van de Bascule over het algemeen positief. Bijvoorbeeld de Marokkaanse gezinnen in functionele gezinstherapie (FFT) die zeer tevreden zijn over de verbeterde communicatie tussen de gezinsleden en de nieuwe handvatten om hun kind beter bij te sturen. De Bascule is er trots op dat ze als kinder- en jeugdpsychiatrische instelling steeds meer in staat blijken om een koppeling te maken tussen de huidige Amsterdamse multiculturele samenleving en de academische (kinder- en jeugdpsychiatrische) wetenschap. Tegelijkertijd zijn veel van de interculturele speerpunten en initiatieven nog volop in ontwikkeling en dienen deze nog meer verankerd te worden in de organisatie.

Nooit genoeg
Interculturalisatie blijft een onderwerp dat snel ondergesneeuwd dreigt te raken zodra er acute zaken spelen zoals DBCís of politieke veranderingen. Blijvende alertheid is noodzakelijk. Of zoals Francien Posthumus, staffunctionaris interculturalitie het zelf formuleert: ďIn onze visie kan er nooit genoeg aandacht voor dit onderwerp zijn, zolang een grote groep jeugdigen met een andere culturele achtergrond ťn met psychiatrische problematiek de jeugd-GGZ nog niet weten te vinden.Ē

Scenarioproject
De Bascule heeft zowel voor de korte als de lange termijn een visie en een aantal concrete doelstellingen omtrent interculturalisatie ontwikkeld. In dit kader is inmiddels een grootschalig scenarioproject uitgevoerd waarbij interne en externe deskundigen en stakeholders betrokken waren. Dit scenarioproject bracht de multiculturele ontwikkelingen in de Ďgrote stadí in kaart waarmee een strategische agenda voor de langere en een concreet actieplan voor de korte termijn werd opgesteld. Ook belangrijk zijn de afspraken met andere instellingen in de regio, over zorgverlening en de verdeling van bepaalde doelgroepen.

Advies
Als de medewerkers van de Bascule een advies zouden mogen geven aan de minister van Volksgezondheid dan zouden zij willen benadrukken dat een goede (psychische) gezondheid van belang is voor integratie in de Nederlandse maatschappij. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig, vooral voor allochtone groepen met een lage economische status. Zorg ervoor dat instellingen in staat zijn deze inspanningen te leveren. Een vertrouwensrelatie opbouwen met cliŽnten kost tijd, bovendien zijn er vaak taalbarriŤres. Hier houdt de huidige financiering onvoldoende rekening mee.

Contact
Voor meer informatie of het aanvragen van onderstaande documenten kunt u contact opnemen met Francien Posthumus Meyjes, staffunctionaris interculturalisatie of Allal Sallou, programmamanager interculturalisatie. Met vragen over intercultureel P&O-beleid kunt u contact opnemen met Alie Sprukkelhorst, P&O adviseur.

website: de Bascule
telefoon: 020 8901900
e-mail: info@debascule.com

Informatie
De Bascule stelt de volgende documenten op aanvraag beschikbaar voor geÔnteresseerden: Beleidsnotitie interculturalisatie 2004
Introductietraining intercultureel werken

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.