Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

De Jutters

“Interculturalisatie leidt tot betere zorg”


De Jutters, centrum voor Jeugd GGZ Haaglanden, richt zich op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0–21 jaar. Interculturele zorg is al jaren lang onderdeel van de beleidsvoering. René Mets is voorzitter van de Stuurgroep Interculturalisatie bij De Jutters en tevens sectormanager bedrijfsvoering ambulante zorg. Mikado vroeg hem toelichting te geven op het interculturalisatiebeleid binnen zijn organisatie.

Kerntaken
De jonge cliënten van De Jutters hebben psychiatrische problemen of lopen het risico deze te ontwikkelen. Het centrum biedt diagnostiek, behandeling, preventieve zorg en consultatie. Het zorgaanbod beslaat een volledig pakket aan poliklinische en (dag)klinische functies. Ook Chopard Happy Diamonds Replica wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van professionals behoren tot de kerntaken van De Jutters. Volgens René Mets bestaan er twee misvattingen over interculturalisatie bij De Jutters. “Dat er niets gebeurt óf dat wij alles al op orde hebben.”

Visie
Speerpunten voor de komende jaren zijn ‘multi-problem’ gezinnen, complexe gedragsproblemen, de zorg voor migranten en preventie. René Mets over de visie op interculturalisatie: “Interculturele zorg is niet alleen belangrijk omdat allochtone zorgvragers een belangrijk marktaandeel vertegenwoordigen. Wij willen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare medeburgers waarmaken. Bovendien verbetert de zorg voor iedereen onder invloed van interculturele theorieën en interventies. Interculturele zorg betekent dat we zorg aanbieden die recht doet aan de diversiteit aan hulpvragers en hulpvragen.”

Hele tent mee
Sinds 1 april 2003 bestaat Stichting De Jutters uit een fusie van De Jutter, het circuit GGZ voor Jeugd van Parnassia en de jeugdafdeling van circuit Haagrand van Parnassia. Na de fusie moest interculturalisatie opnieuw een prioriteit worden: “De aandacht voor interculturalisatie verschilde nogal per fusiepartner. Veel collega’s hadden het gevoel overnieuw te moeten beginnen. We zijn trots op een aantal mijlpalen maar zitten ook nog steeds middenin het proces. Je wilt de hele tent meekrijgen en dat kost meer tijd dan je denkt.”

Marktdenken
Als lid van het management én voorzitter van de stuurgroep interculturalisatie heeft René Mets korte lijnen naar andere managers en de Raad van Bestuur. “Ik vraag voortdurend aandacht voor interculturele kwesties. Daarbij word ik erg geholpen door de cijfers. Dankzij cijfers over de bevolkingssamenstelling van onze regio is het ons gelukt de Raad van Bestuur te overtuigen van de noodzaak van interculturalisatie. Onze cliënten vormen geen afspiegeling van de multiculturele regio. Dit overtuigde de Raad van Bestuur. Er zit immers een element van marktdenken in interculturalisatie waar je niet omheen kunt, hoewel het natuurlijk veel meer is. Het leidt namelijk tot betere en beter georganiseerde zorg. Bovendien voelen medewerkers zich uitgedaagd door een variëteit van hulpvragers en hulpvragen.”

Drop-out
Grotere toegankelijkheid, minder drop-out, grotere diversiteit, meer deskundigheid onder medewerkers, en het uitbouwen van netwerken op het gebied van interculturalisatie; dit zijn allemaal speerpunten van De Jutters. Ook wordt er onderzoek gedaan naar drop-out, mensen die op eigen initiatief de behandeling staken. “Sommigen voelen zich onbegrepen of vinden het personeel te weinig gevoelig voor hun culturele achtergrond. Ik vind het heel belangrijk dat juist deze mensen wordt gevraagd naar hun redenen om niet meer naar onze instelling te komen. Zij kunnen zinnige informatie geven over onze zwakke punten,” aldus René Mets.

Diversiteit
Voor het vergroten van de deskundigheid onder medewerkers is er in samenwerking met Mikado een introductiecursus over diversiteit opgezet. Deze cursus gaat in 2008 van start. Vragen die aan bod zullen komen zijn onder meer: hoe ga je om met diversiteit onder cliënten en wat wil De Jutters met interculturele zorg?

Personeel
Ook in het medewerkersbestand is meer diversiteit een streven. “De instroom van allochtoon personeel loopt moeizaam. Ons hoofd P&O is lid van de stuurgroep interculturalisatie. Ook zijn we met diverse onderwijsinstellingen in de regio in gesprek over verbeteren van de samenwerking. Op het MBO bijvoorbeeld loopt de toekomst van Den Haag rond, zeker de helft van de leerlingen is van allochtone komaf. Als je niet actief aan diversiteit onder medewerkers werkt, gaat het nog jaren duren.” Ook op managementniveau vindt De Jutters diversiteit belangrijk. “Bij mensen die je binnenhaalt moet je streven naar een voorbeeldfunctie. Een leidinggevende met een migrantenachtergrond heeft een enorme uitstraling naar de andere medewerkers en kan ook positief werken bij het werven van nieuw personeel.”

i-psy de jutters
Ook met de oprichting van i-psy de jutters, hoopt de organisatie vooruitgang te boeken op gebied van diversiteit onder medewerkers. “i-psy de jutters gaat per 1 januari 2008 van start. Het wordt een nieuw centrum voor transculturele psychiatrie met als doelgroep jongeren van 0-21, ouders met opvoedproblemen, en adolescenten met primair psychische en psychiatrische problematiek. De medewerkers van i-psy worden onder allochtone hulpverleners geworven.” De Jutters hoopt in de toekomst dat de hele organisatie kan meedelen in de expertise van deze medewerkers. Mets: “Er kwamen wel vragen of we onszelf niet beconcurreren met dit initiatief. Dan denk ik: so what? Er is een grotere vraag naar zorg dan wij nu aankunnen, en cliënten krijgen de keuze: de een wil graag met een hulpverlener van dezelfde achtergrond praten, de ander juist niet. Cliënten zullen met hun voeten kiezen.”

Website
Naast plannen en projecten van de stuurgroep en het management zijn er bij De Jutters ook interculturele initiatieven vanuit de teams, zoals de website over rouw en verlies en de groepstherapie voor allochtone meiden. De website over rouw en verlies wordt in samenwerking met Mikado opgezet en zal met name gericht zijn op Turkse en Marokkaanse jongeren. “Het blijkt dat de Nederlandse traditie in rouwverwerking vaak ontoereikend is voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. In de Nederlandse hulpverlening is hier tot nu toe weinig aandacht voor geweest. Deze website biedt informatie, lotgenotencontact, verhalen van bezoekers en een chatfunctie,” aldus René Mets.

Groepstherapie
De Jutters biedt al jaren groepstherapie aan allochtone meiden. Verschillende hulpverleners hebben een jarenlange expertise opgebouwd met meiden die in de knel zijn geraakt tussen twee verschillende culturen waarin soms tegenstrijdige eisen aan hun worden gesteld. Dit kan uitmonden in depressie, terugtrekking en soms suïcidaal gedraag. “Deze groepstherapie is een is laagdrempelige vorm van hulpverlening. De Jutters heeft er onderzoek naar verricht en een eigen methodiek voor ontwikkeld. Er blijkt een behoorlijke behoefte aan te zijn.”

Publicaties
De Jutters beschikt over een aantal publicaties met betrekking tot interculturalisatie waaronder jaarverslagen van de Stuurgroep Interculturalisatie, de opzet van het Drop-out onderzoek, een ondernemingsplan van i-psy de Jutters en het projectplan voor de website over Rouw en Verlies. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met René Mets.

Contactpersoon
René Mets, voorzitter Stuurgroep Interculturalisatie De Jutters
De Jutters
Postbus 61452
2506 AL Den Haag
Tel: 070 8507850
De Jutters

 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.